ยังไม่มีรายการข้อมูลในหมวดหมู่นี้
: มีรูปภาพ

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คำแนะนำในการร้องเรียน / ร้องทุกข์

วัตถุประสงค์ การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อบต.แคนเหนือ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้
  • ความเดือดร้อนจากปัญหาด้านสาธารณูปโภค
  • ปัญหาเกี่ยวข้องกับการบริการของ อบต.แคนเหนือ
  • กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ความเดือดร้อนจากปัญหาอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แคนเหนือ

2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.แคนเหนือ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

4. ข้อมูลที่สำคัญของท่านเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ จะไม่นำมาเปิดเผย และไม่นำไปใช้ในกรณีใดๆ ซึ่งทำให้ท่านได้รับความเสียหาย