เฉพาะเจ้าหน้าที่

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
16 ก.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 เอกสาร pdf
16 ก.ย. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 เอกสาร pdf
31 ส.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 เอกสาร pdf
31 ส.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 เอกสาร pdf
21 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การบริการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ปี 2563 เอกสาร pdf
30 ก.ค. 2563 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 63 เอกสาร pdf
30 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เอกสาร pdf
30 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 เอกสาร pdf
23 มิ.ย. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 เอกสาร pdf
23 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 เอกสาร pdf