ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
16 ก.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
2 ก.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เอกสาร pdf
2 ก.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เอกสาร pdf
4 มิ.ย. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เอกสาร pdf
6 พ.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 เอกสาร pdf
7 เม.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เอกสาร pdf
7 เม.ย. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 เอกสาร pdf
5 เม.ย. 2564 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) เอกสาร pdf
5 เม.ย. 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 เอกสาร pdf
17 มี.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เอกสาร pdf