ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
8 ต.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 เอกสาร pdf
8 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 เอกสาร pdf
6 ก.ย. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เอกสาร pdf
3 ส.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เอกสาร pdf
2 ส.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้เสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
2 ส.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
16 ก.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
2 ก.ค. 2564 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมิถุนายน) เอกสาร pdf
2 ก.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เอกสาร pdf
2 ก.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เอกสาร pdf