ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
3 ก.พ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
8 ม.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เอกสาร pdf
8 ม.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 เอกสาร pdf
6 ม.ค. 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เอกสาร pdf
18 พ.ย. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
18 พ.ย. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
17 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 เอกสาร pdf
30 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร pdf
26 ต.ค. 2563 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสาร pdf
26 ต.ค. 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 เอกสาร pdf