ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
16 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสาร pdf
8 เม.ย. 2563 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 63 เอกสาร pdf
7 เม.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 เอกสาร pdf
30 มี.ค. 2563 ประกาศ การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เอกสาร pdf
5 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เอกสาร pdf
5 มี.ค. 2563 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 เอกสาร pdf
3 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 เอกสาร pdf
3 ก.พ. 2563 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 63 เอกสาร pdf
13 ม.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) เอกสาร pdf
13 ม.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 (เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม) เอกสาร pdf