ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
23 มิ.ย. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 เอกสาร pdf
23 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 เอกสาร pdf
18 มิ.ย. 2563 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 63 เอกสาร pdf
15 มิ.ย. 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสาร pdf
15 มิ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสาร pdf
22 พ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 เอกสาร pdf
14 พ.ค. 2563 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 63 เอกสาร pdf
5 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 เอกสาร pdf
30 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เอกสาร pdf
17 เม.ย. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนน สำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 เอกสาร pdf