ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
8 ม.ค. 2564 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 เอกสาร pdf
6 ม.ค. 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เอกสาร pdf
5 ม.ค. 2564 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม) เอกสาร pdf
4 ธ.ค. 2563 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนพฤศจิกายน) เอกสาร pdf
18 พ.ย. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
18 พ.ย. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร pdf
17 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 เอกสาร pdf
5 พ.ย. 2563 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม) เอกสาร pdf
30 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร pdf
26 ต.ค. 2563 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสาร pdf