ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ว/ด/ป รายการ ไฟล์เอกสาร
8 ต.ค. 2557 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนโขวา หมู่ทีี่ 6 เอกสาร pdf
8 ต.ค. 2557 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 เอกสาร pdf
3 ต.ค. 2557 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 เอกสาร pdf
3 ต.ค. 2557 ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เอกสาร pdf
2 ต.ค. 2557 การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร pdf
2 ต.ค. 2557 ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เอกสาร pdf
1 ต.ค. 2557 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปี พ.ศ.2557 เอกสาร pdf
1 ต.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 เอกสาร pdf