ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

วันที่  11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำโดยท่านนายกธนวรรธน์  สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ดอนปู่ตา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน...

Read more

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำทีมโดยคณะผู้บริหาร ได้มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการในตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น"...

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจงปมปัญหากรณีผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจงปมปัญหากรณีผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่มีหนังสือแจ้งประเมินไปยังผู้เสียภาษี ถือว่าผู้เสียภาษีไม่มีภาระต้องไปเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่ง...

Read more
28
สิงหาคม
2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ออกไปดังนี้

1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้

  - งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563

  - งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563

... Read more

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 8 ม.ค. 2564
3 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 8 ม.ค. 2564
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 6 ม.ค. 2564
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2563
6 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2563
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 17 พ.ย. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 ต.ค. 2563
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 ต.ค. 2563
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 26 ต.ค. 2563
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 29 ม.ค. 2564
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 8 ม.ค. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 8 ม.ค. 2564
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 6 ม.ค. 2564
6 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 29 ธ.ค. 2563
7 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 28 ธ.ค. 2563
8 จดหมายข่าว เพิ่มอัตราภาษีป้าย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 16 ธ.ค. 2563
9 ประกาศอัตรภาษีป้าย (ใหม่) 16 ธ.ค. 2563
10 ภาษีป้ายอัตราใหม่ -มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป- 8 ธ.ค. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 3 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
2 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
3 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
4 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงาน แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) รายงานผลการดำเนินงาน 9 ก.ค. 2563
5 เอกสาร Word ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
6 เอกสาร Word ปกแผนการดำเนินงาน รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
7 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 61-65 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
8 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-64 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
9 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฯการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
10 เอกสาร pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงาน 13 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 4 พ.ย. 2563
2 เอกสาร Word สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
3 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
4 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
5 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
6 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 2 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
7 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 2 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
8 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยแรก ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
9 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 4 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
10 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อบัญญัติ 2563 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 21 ก.พ. 2563
2 เอกสาร pdf การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
3 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559
4 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 8 ก.พ. 2559
5 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 ก.พ. 2559
6 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
7 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
8 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
9 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 8 ก.พ. 2559
10 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559

ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All