เฉพาะเจ้าหน้าที่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

เจ้าหน้าที่และประชาชนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับราษฎรในตำบล เพื่อป้องกันโรค...

Read more
5
กรกฏาคม
2562
อย่าเชื่อ ข่าวลือ !! รัฐ แจก 3,000 ของขวัญวันเข้าพรรษา
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 63 30 ก.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 30 ก.ค. 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 30 มิ.ย. 2563
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 23 มิ.ย. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 23 มิ.ย. 2563
6 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 63 18 มิ.ย. 2563
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 15 มิ.ย. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 2563
9 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 22 พ.ค. 2563
10 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 63 14 พ.ค. 2563
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 9 ก.ค. 2563
2 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนน สำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2563
5 ประกาศเปลี่นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มิ.ย. 2563
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 มิ.ย. 2563
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 มิ.ย. 2563
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 18 มิ.ย. 2563
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ 12 มิ.ย. 2563
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ 12 มิ.ย. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 3 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
2 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
3 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
4 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงาน แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) รายงานผลการดำเนินงาน 9 ก.ค. 2563
5 เอกสาร Word ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
6 เอกสาร Word ปกแผนการดำเนินงาน รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
7 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 61-65 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
8 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-64 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
9 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฯการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
10 เอกสาร pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงาน 13 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน รอบ 12 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน รอบ 12 เดือน 9 ก.ค. 2563
2 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน รอบ 6 เดือน 8 ก.ค. 2563
3 เอกสาร pdf รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 เดือน รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 เดือน 8 ก.ค. 2563
4 เอกสาร Word การประเมินความเสียงการทุจริตของ อบต.สวนหม่อน รายงานการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.สวนหม่อน 25 มิ.ย. 2563
5 เอกสาร pdf รายงานฐานะการเงินประจำปี 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ณ 30 กันยายน 2562 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 16 เม.ย. 2563
6 เอกสาร pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค.63) รายงานผลการดำเนินงาน 3 เม.ย. 2563
7 เอกสาร Word รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 4 มี.ค. 2563
8 เอกสาร pdf การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ก.พ. 2563
9 เอกสาร pdf รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 13 ธ.ค. 2562
10 เอกสาร pdf รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 13 ธ.ค. 2562

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 21 ก.พ. 2563
2 เอกสาร pdf การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
3 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559
4 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 8 ก.พ. 2559
5 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 ก.พ. 2559
6 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
7 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
8 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
9 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 8 ก.พ. 2559
10 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559

ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All