เฉพาะเจ้าหน้าที่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

วันที่  11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำโดยท่านนายกธนวรรธน์  สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ดอนปู่ตา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน...

Read more

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำทีมโดยคณะผู้บริหาร ได้มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการในตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น"...

Read more
28
สิงหาคม
2563
ประชาสัมพันธ์กรณีผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจงปมปัญหากรณีผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจงปมปัญหากรณีผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่มีหนังสือแจ... Read more

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 26 ต.ค. 2563
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ต.ค. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 16 ก.ย. 2563
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 16 ก.ย. 2563
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 31 ส.ค. 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 31 ส.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การบริการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ปี 2563 21 ส.ค. 2563
8 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 63 30 ก.ค. 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 30 ก.ค. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 30 มิ.ย. 2563
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 ต.ค. 2563
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 ต.ค. 2563
3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 ต.ค. 2563
4 คู่มือการชำระภาษีป้าย 15 ต.ค. 2563
5 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 15 ต.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 ต.ค. 2563
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 16 ก.ย. 2563
8 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ 16 ก.ย. 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 16 ก.ย. 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 31 ส.ค. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 3 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
2 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
3 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
4 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงาน แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) รายงานผลการดำเนินงาน 9 ก.ค. 2563
5 เอกสาร Word ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
6 เอกสาร Word ปกแผนการดำเนินงาน รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
7 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 61-65 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
8 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-64 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
9 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฯการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
10 เอกสาร pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงาน 13 ม.ค. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร Word สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
2 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
3 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
4 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
5 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 2 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
6 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 2 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
7 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยแรก ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
8 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 4 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
9 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อบัญญัติ 2563 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
10 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 21 ก.พ. 2563
2 เอกสาร pdf การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
3 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559
4 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 8 ก.พ. 2559
5 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 ก.พ. 2559
6 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
7 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
8 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
9 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 8 ก.พ. 2559
10 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559

ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All