คู่มือประชาชน

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

คู่มือประชาชน

# หัวข้อ ว/ด/ป
22. การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.พ. 2559
21. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 8 ก.พ. 2559
20. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8 ก.พ. 2559
19. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 8 ก.พ. 2559
18. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ก.พ. 2559
17. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 8 ก.พ. 2559
16. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 8 ก.พ. 2559
15. การแจ้งถมดิน 8 ก.พ. 2559
14. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 8 ก.พ. 2559
13. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 8 ก.พ. 2559
12. การแจ้งขุดดิน 8 ก.พ. 2559
11. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 8 ก.พ. 2559
10. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 8 ก.พ. 2559
9. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 8 ก.พ. 2559
8. การขออนุญาตเเคลื่อนย้ายอาคาร 8 ก.พ. 2559
7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 8 ก.พ. 2559
6. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 8 ก.พ. 2559
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 8 ก.พ. 2559
4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด) 8 ก.พ. 2559
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 8 ก.พ. 2559