21 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
21 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21 ส.ค. 2561
พิธีเปิด-ปิดงานและกำหนดการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
20 ส.ค. 2561
การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]