คณะผู้บริหาร :: สมาชิกสภาอบต.

สมาชิกสภาอบต.

You Are In: Home / คณะผู้บริหาร

1450760044_image003 (1).jpg
นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภาสวนหม่อน

1450760202_image018.jpg
นายทองปน คันทะพรม
รองประธานสภาสวนหม่อน


เลขานุการสภาสวนหม่อน

1450760514_image023.jpg
นายชัยพร ศรีลาชม
สอบต.หมู่ 1
1450760652_image022.jpg
นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
สอบต.หมู่ 2
1450760725_image021.jpg
นายคมสัน รู้สมกาย
สอบต.หมู่ 2
1450760785_image027.jpg
นางนิรมล สามล
สอบต.หมู่ 3
1450760866_image026.jpg
นายบุญเรือน สีนุ
สอบต.หมู่ 3
1450768439_image024.jpg
นางเจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ
สอบต.หมู่ 4
1450768555_image025.jpg
นายบุญมี หมู่มูลตุ่น
สอบต.หมู่ 4
1450769036_image031.jpg
นายแสงอาทิตย์ น้อยหา
สอบต.หมู่ 5
1450769175_image030.jpg
นายจงรักษ์ หล้าปุย
สอบต.หมู่ 5
1450769268_image003.jpg
นายนิยม เนตรซิว
สอบต.หมู่ 6
1450769337_image029.jpg
นายสำรอง ผางแพ่ง
สอบต.หมู่ 6
1450769408_image032.jpg
นายมังกร ชูเชิด
สอบต.หมู่ 7
1450769478_image033.jpg
นายสุขสันต์ โทดา
สอบต.หมู่ 7
1450769587_image035.jpg
นายภานุวัชร บุญเทพ
สอบต.หมู่ 8
1450769668_image034.jpg
นายคณิต เพ็ชรนอก
สอบต.หมู่ 8
1450769780_image039.jpg
นายสุดใจ ประกายศรี
สอบต.หมู่ 9
1450769944_image036.jpg
นายบุญถม ซื่อตรง
สอบต.หมู่ 9
1450770047_image038.jpg
นายวัชรินทร์ สีดาโคตร
สอบต.หมู่ 10
1450770166_image044.jpg
นางนีระพร โสชารี
สอบต.หมู่ 11
1450770245_image043.jpg
นางกรองใจ เชื้อบุญมา
สอบต.หมู่ 11
1450770371_image042.jpg
นายพิสิทธิ์ พันชาติ
สอบต.หมู่ 12
1450770452_image041.jpg
นายพิเชษฐ ปานด้วง
สอบต.หมู่ 12
1450770523_image048.jpg
นางแดง ศรทศพล
สอบต.หมู่ 13
1450770599_image047.jpg
นายพวน ชัยฉลาด
สอบต.หมู่ 13
1450770676_image046.jpg
นายสนั่น กาเตื่อย
สอบต.หมู่ 14
1450770787_image045.jpg
นายประยูร ศรีโพนเพ็ก
สอบต.หมู่ 14

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559