กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบัญญัติ : ข้อบัญญัติตำบล 2558

กฏหมายหลัก

You Are In: Home / กฏหมาย

# หัวข้อ ว/ด/ป
12. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 26 ก.ค. 2559
11. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 26 ก.ค. 2559
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 26 ก.ค. 2559
9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 26 ก.ค. 2559
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 26 ก.ค. 2559
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559
6. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559
5. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551 26 ก.ค. 2559
4. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 (โครงสร้างเงินเดือน) 26 ก.ค. 2559
3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่5) พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559
2. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 26 ก.ค. 2559
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559

โครงการปฏิบัติธรรม ตามโครงการอบรมคุณธรรม... 23 พ.ค. 2559

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ... 16 พ.ค. 2559