ภาพกิจกรรม :: ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ