ส่วนราชการ :: สำนักปลัดฯ

สำนักปลัดฯ

You Are In: Home / บุคลากร

1452580493_9 [1600x1200].jpg
นางรัตน พิมาลัย
หัวหน้าสำนักปลัด

1452581057_13 [1600x1200].jpg
นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1452581193_14 [1600x1200].jpg
นายทักสิน หินวิเศษ
นิติกร
1452581321_15 [1600x1200].jpg
นายยุพราช พระนาศรี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1452581432_16 [1600x1200].jpg
นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1452581566_17 [1600x1200].jpg
นางสาวอมรรัตน์ บุญมาธรรม
นักพัฒนาชุมชน
1452582170_21 [1600x1200].jpg
นางสาวฐานิตา คนมีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
1483932058_15048 [1600x1200].jpg
นางสาวมานิดา คำภู
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
1483933429_29 [1600x1200] [1600x1200].jpg
นางสาวนภาพร หาญเชิงชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1452582373_23 [1600x1200].jpg
นายพิเชษฐ์ มูลสอน
พนักงานสูบน้ำ

1483933865_35 [1600x1200] [1600x1200].jpg
นายวิลาศ ชาลีกัน
พนักงานขับรถยนต์
1483934063_34 [1600x1200] [1600x1200].jpg
นายศักดิ์ณรงค์ พั้วลี
นักการภารโรง
1483934370_24 [1600x1200] [1600x1200].jpg
นายสุคนธ์ นามเข็ม
คนงานเครื่องสูบน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจ... 23 ม.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอาย... 5 ส.ค. 2559

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 255... 5 ส.ค. 2559