ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
112. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 28 พ.ย. 2561
111. ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 30 ต.ค. 2561
110. ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 29 ต.ค. 2561
109. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ต.ค. 2561
108. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ต.ค. 2561
107. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 20 ก.ย. 2561
106. ข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) โครงการจ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สวนหม่อน 19 ก.ย. 2561
105. ราคากลาง โครงการจ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สวนหม่อน 19 ก.ย. 2561
104. ข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) โครงการจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติงานกู้ชีพตำบลสวนหม่อน 19 ก.ย. 2561
103. ราคากลาง โครงการจ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติงานกู้ชีพ อบต.สวนหม่อน 19 ก.ย. 2561
102. รูปแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง ม.8 18 ก.ย. 2561
101. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมูที่ 8 18 ก.ย. 2561
100. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 18 ก.ย. 2561
99. รูปแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรขึ้นเนื่องจาก ปํญหาน้ำท่วมขัง บ้านกอก หมูที่ 3,14 13 ก.ย. 2561
98. สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมโดยเสริมผิวจราจรขึ้นเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านกอก หมู่ที่ 3,14 13 ก.ย. 2561
97. ราคากลาง โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรขี้นเนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านกอก หมู่ที่ 3,14 13 ก.ย. 2561
96. รูปแบบรายละเอียด โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองส้มโฮง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมูที่ 7 13 ก.ย. 2561
95. สรุปผลการประมาณราคา โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ หนองส้มโฮง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 13 ก.ย. 2561
94. ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ หนองส้มโฮง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 13 ก.ย. 2561
93. รูปแบบรายละเอียด โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมูที่ 10 13 ก.ย. 2561