ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
16. ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 1 ต.ค. 2557
15. ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 24 ต.ค. 2557
14. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านมูลตุ่น หมู่ 2 - หมู่ 14 8 ส.ค. 2558
13. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 3 ต.ค. 2557
12. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ 14 , หมู่ 12 , หมู่ 9 6 ก.พ. 2558
11. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนโขวา หมู่ทีี่ 6 8 ต.ค. 2557
10. ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 8 ต.ค. 2557
9. การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ผ่านหอกระจายข่าว 2 ต.ค. 2557
8. ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เงินอุดหนุนทั่วไปฯ) 22 ต.ค. 2557
7. ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 3 ต.ค. 2557
6. ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 ต.ค. 2557
5. ประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ 24 พ.ย. 2558
4. ประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าผุ หมู่ที่ ๔ 24 พ.ย. 2558
3. ประกาศการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ (ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.๔ และ ม.๘) 25 พ.ย. 2558
2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ 24 พ.ย. 2558
1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าผุ หมู่ที่ ๔ 24 พ.ย. 2558