ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
36. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.6 12 ก.ค. 2559
35. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 12 ก.ค. 2559
34. ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โครงการขุดลอกหนองบัว ม.13 12 ก.ค. 2559
33. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านโนนเขวา 23 มิ.ย. 2559
32. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-7 23 มิ.ย. 2559
31. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 23 มิ.ย. 2559
30. ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกหนองบัว บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 23 มิ.ย. 2559
29. เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 22 ม.ค. 2559
28. เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 22 ม.ค. 2559
27. แก้ไข ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมุู่ที่ 8 24 พ.ย. 2558
26. แก้ใข ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 24 พ.ย. 2558
25. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ 8 16 ธ.ค. 2558
24. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าผุ หมู่่ 4 16 ธ.ค. 2558
23. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปี พ.ศ.2558 1 ต.ค. 2558
22. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปี พ.ศ.2557 1 ต.ค. 2557
21. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเชื่อมระหว่าง ม.๒ - ม.๑๔ 25 ส.ค. 2558
20. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔,๑๒,๙ 6 มี.ค. 2558
19. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ 10 พ.ย. 2557
18. ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ 10 พ.ย. 2557
17. ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 1 ต.ค. 2558