ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคาร 31 ส.ค. 2561
75. ประกาศราคากลางโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคาร 6 ส.ค. 2561
74. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ปี 2561 21 ส.ค. 2561
73. เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคารฯ 21 ส.ค. 2561
72. ประกาศราคาจ้างโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคารฯ 21 ส.ค. 2561
71. ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 17 ส.ค. 2561
70. ประมาณราคาโครงการ ถมที่เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารกู้ชีพตำบลสวนหม่อน 6 ส.ค. 2561
69. ราคากลางโครงการ ถมที่เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลสวนหม่อน 6 ส.ค. 2561
68. ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร 14 ส.ค. 2561
67. ประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 26 ก.ค. 2561
66. ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 26 ก.ค. 2561
65. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่าง ม.8 20 ก.ค. 2561
64. ประมาณราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 11 20 ก.ค. 2561
63. ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 20 ก.ค. 2561
62. ประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 20 ก.ค. 2561
61. ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 20 ก.ค. 2561
60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านเหล่ากกหุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย. 2561
59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านมูลตุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20 เม.ย. 2561
58. ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 14 9 เม.ย. 2561
57. ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรางระบายน้ำ หมูที่ 7 5 เม.ย. 2561