ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
24. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าผุ หมู่่ 4 16 ธ.ค. 2558
23. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปี พ.ศ.2558 1 ต.ค. 2558
22. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำปี พ.ศ.2557 1 ต.ค. 2557
21. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเชื่อมระหว่าง ม.๒ - ม.๑๔ 25 ส.ค. 2558
20. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔,๑๒,๙ 6 มี.ค. 2558
19. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ 10 พ.ย. 2557
18. ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ 10 พ.ย. 2557
17. ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 1 ต.ค. 2558
16. ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 1 ต.ค. 2557
15. ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 24 ต.ค. 2557
14. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านมูลตุ่น หมู่ 2 - หมู่ 14 8 ส.ค. 2558
13. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 3 ต.ค. 2557
12. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ 14 , หมู่ 12 , หมู่ 9 6 ก.พ. 2558
11. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนโขวา หมู่ทีี่ 6 8 ต.ค. 2557
10. ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 8 ต.ค. 2557
9. การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ผ่านหอกระจายข่าว 2 ต.ค. 2557
8. ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เงินอุดหนุนทั่วไปฯ) 22 ต.ค. 2557
7. ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 3 ต.ค. 2557
6. ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 ต.ค. 2557
5. ประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ 24 พ.ย. 2558