ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
96. รูปแบบรายละเอียด โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองส้มโฮง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมูที่ 7 13 ก.ย. 2561
95. สรุปผลการประมาณราคา โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ หนองส้มโฮง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 13 ก.ย. 2561
94. ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ หนองส้มโฮง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 13 ก.ย. 2561
93. รูปแบบรายละเอียด โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมูที่ 10 13 ก.ย. 2561
92. สรุปผลการประมาณราคก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมูที่ 10 13 ก.ย. 2561
91. ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 (ถนนสายบ้านโนนพยอม-บ้านโคกกลาง) 13 ก.ย. 2561
90. รูปแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมู่ที่ 5 13 ก.ย. 2561
89. สรุุปผลการประมาณราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมู่ที่ 5 13 ก.ย. 2561
88. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 13 ก.ย. 2561
87. รูปแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมูที่ 3 (เส้นข้างวัดป่าบ้านกอก ม. 3) 13 ก.ย. 2561
86. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างวัดป่าบ้านกอก ม.3) 13 ก.ย. 2561
85. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างวัดป่าบ้านกอก ม.3) 13 ก.ย. 2561
84. รูปแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรเนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 13 ก.ย. 2561
83. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรเนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 13 ก.ย. 2561
82. ราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรเนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 13 ก.ย. 2561
81. ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ยังไม่มารับหลักประกันสัญญา (เงินสด) 31 ส.ค. 2561
80. แบบโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าผุ ม.4 31 ส.ค. 2561
79. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าผุ ม.4 31 ส.ค. 2561
78. แบบโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่ากกหุ่ง ม.7 31 ส.ค. 2561
77. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่ากกหุ่ง ม.7 31 ส.ค. 2561