ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

เวลาทำการ

จ - ศ / 8:00 ถึง 16:30

โทรศัพท์/โทรสาร

043 040 023

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

# หัวข้อ ว/ด/ป
88. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 13 ก.ย. 2561
87. รูปแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมูที่ 3 (เส้นข้างวัดป่าบ้านกอก ม. 3) 13 ก.ย. 2561
86. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างวัดป่าบ้านกอก ม.3) 13 ก.ย. 2561
85. ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างวัดป่าบ้านกอก ม.3) 13 ก.ย. 2561
84. รูปแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรเนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 13 ก.ย. 2561
83. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรเนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 13 ก.ย. 2561
82. ราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับผิวจราจรเนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1 13 ก.ย. 2561
81. ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างที่ยังไม่มารับหลักประกันสัญญา (เงินสด) 31 ส.ค. 2561
80. แบบโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าผุ ม.4 31 ส.ค. 2561
79. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าผุ ม.4 31 ส.ค. 2561
78. แบบโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่ากกหุ่ง ม.7 31 ส.ค. 2561
77. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่ากกหุ่ง ม.7 31 ส.ค. 2561
76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคาร 31 ส.ค. 2561
75. ประกาศราคากลางโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคาร 6 ส.ค. 2561
74. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ปี 2561 21 ส.ค. 2561
73. เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคารฯ 21 ส.ค. 2561
72. ประกาศราคาจ้างโครงการถมที่เพื่อประกอบการก่อสร้างอาคารฯ 21 ส.ค. 2561
71. ราคากลางและขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 17 ส.ค. 2561
70. ประมาณราคาโครงการ ถมที่เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารกู้ชีพตำบลสวนหม่อน 6 ส.ค. 2561
69. ราคากลางโครงการ ถมที่เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลสวนหม่อน 6 ส.ค. 2561